Poučení o právu na odstoupení od smlouvy, vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a elektronický formulář pro odstoupení od smlouvy

Toto poučení o právu na odstoupení od smlouvy, vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a elektronický formulář pro odstoupení od smlouvy je platný pro internetové obchody prodávajícího:

www.rcmodelymipa.cz

www.pelikan-rcmodely.cz

www.mipacar.cz

www.kvadrokoptera.cz/shop

www.rcmart.cz

 


 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost MIPA s.r.o., se sídlem U Rajské zahrady 954/2, 130 00 Praha 3, kontaktní adresa Travná 223, 198 00 Praha 9, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo pomocí elektronického formuláře pro odstoupení od smlouvy níže). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.


 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej na adresu provozovny MIPA s.r.o., Travná 223, 198 00 Praha 9, pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy písemnou formou, jinak můžete využít elektronický formulář níže).

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Jméno a příjmení spotřebitele:
Adresa spotřebitele:
Číslo objednávky:
Datum doručení zboží:

Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)


 

Elektronický formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Vaše jméno a příjmení *

Vaše adresa *

Váš e-mail *

Váš telefon *

Váše číslo objednávky *

Datum doručení zboží *

Vaše zpráva pro prodejce *

* (povinné pole)